Evey

119 tekstów – auto­rem jest Evey.

Jes­teśmy jak małe dzieci, gdy sen­ni zaczy­namy ma­rudzić, a po­tem tak się do te­go przyz­wycza­jamy, że za­pomi­namy dlacze­go; spędza­my więc całą noc próbując zna­leźć powód... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 29 sierpnia 2012, 01:46

Pechem

Mglis­te modlitwy
w kościele z kości
na dnie jeść muszę

ka­mienie z piaskiem

prze­bijając się przez dusze
wrzaskiem

za­miast wina
piję wodę
kryształami łez
prze­soloną

pod­grze­waną gniewem

zagęszczoną grzechemos­tudzoną echem 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 30 lipca 2012, 23:56

Jed­nak wciąż zaw­ra­camy do tej pus­tki, po­zos­ta­wiając tyl­ko korzyści tym skur­wy­synom, który­mi tak bar­dzo nie jesteśmy. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 26 lipca 2012, 02:18

Gdy mówisz mi bym ni­kogo nie słuchała, czy po­win­nam posłuchać Ciebie? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 czerwca 2012, 03:35

* * *

Sie­dzisz w kącie
Swo­jej włas­nej planety
Gdzie wszys­tko kosztu­je jedynie
Sa­kiewkę be­zużytecznych myśli

I mówisz do gwiazd
Lecz Two­je światło jest inne
One świecą dla two­jej planety
Ty świecisz dla nich wszystkich

Kto będzie świecił dla Ciebie?

Ro­zej­rzyj się
Wszys­tko za­tacza koła
Tworząc za­led­wie mglis­te przeczucia
Które każdy ogląda
Jak ten nud­ny film
Je­dynie by zobaczyć
Co będzie dalej

Ale nic się nie dzieje

Więc czekasz
Wciąż czekasz 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 18 lutego 2012, 01:42

Zaw­sze chciałeś być kimś, czy nig­dy nie chciałeś być nikim? 

myśl
zebrała 12 fiszek • 11 lutego 2012, 02:25

Wie­czny od­poczy­nek — to do­piero męczarnia. 

aforyzm dnia z 28 maja 2012 roku
zebrał 22 fiszki • 4 lutego 2012, 04:49

Za nic bym nie odeb­rała so­bie życia.
Od­dałabym jed­nak wszys­tko, by mi go nig­dy nie dano... 

myśl
zebrała 21 fiszek • 21 grudnia 2011, 04:04

Jes­tem zbyt mała, by tak wiel­ka pus­tka prze­dos­tała się prze­ze mnie... 

myśl
zebrała 21 fiszek • 9 grudnia 2011, 21:42

Szczyt przes­ta­je być częścią ho­ryzon­tu, gdy jes­teśmy co­raz bliżej... 

aforyzm
zebrał 25 fiszek • 3 października 2011, 17:56

Evey

I hang like a star, fucking glow in the dark, for all those starving eyes to see; like the ones we've wished on. Odtwórz

Zeszyty
 • Człowiek – "Jeśli człowiek zas­ta­nawia się nad swym ciałem i nad swą mo­ral­nością, to zaz­wyczaj stwier­dza, że jest cho­ry." - J.W. Goe­the 

 • Godne uwagi – Myśli i cy­taty, które po pros­tu po­dobają mi się.

 • Nietypowe – Myśli ab­strak­cyjne, niety­powe, kon­tro­wer­syjne, niez­ro­zumiałe, ab­surdal­ne, zadzi­wiające ;-)

 • Nurtujące – i trud­ne...

 • Polityka – "Polityka psu­je cha­rak­ter." — Eugen Sier­ke

 • Rady – "Gdy ra­da głup­ca jest dob­ra, to mądry człowiek jej słucha." — Got­thold Ephraim Les­sing

 • Rzeczywistość – "Rzeczywistość to coś, co nie zni­ka, kiedy przes­ta­je się w to wie­rzyć." — Phi­lip Kin­dred Dick

 • Samotność – "Samotność jest ciężkim i nieo­dzow­nym wa­run­kiem is­tnienia." — Jo­seph Con­rad

 • Szczęście – "Szczęście do­maga się krótkich zdań." — Éric-Em­ma­nuel Schmitt

 • Śmierć – "Jedna śmierć to tra­gedia, mi­lion - to sta­tys­ty­ka." — Józef Sta­lin

 • Warte zapamiętania – Myśli, które poz­nałam tu­taj, które war­to wziąć do ser­ca, które war­to wy­korzys­tać w przyszłości.

 • Więzi – "Życie z dru­gim człowiekiem po­lega na tym, że zaczy­na się lu­bić je­go dzi­wac­twa." — Jo­nathan Car­roll

 • Wolność – "Wolność to stan umysłu." — Ma­hat­ma Gan­dhi

 • Wszechświat – "W nies­kończo­nym wszechświecie wszys­tko jest możli­we. Łącznie z tym, że ten wszechświat nie is­tnieje..." — Ter­ry Prat­chett

 • Żartobliwie – ...wszak z przesłaniem :-)

 • Żądza – "Żądza spra­wia, że naj­przyz­woit­si ludzie przes­tają być sobą." — John Ir­ving

 • Życie – "Życie jest za krótkie, żeby tra­cić je na dys­kusje o życiu. Le­piej je przeżyć." — Woody Al­len

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Evey

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

27 stycznia 2018, 02:31Evey wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

4 stycznia 2018, 17:51Evey wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

12 grudnia 2017, 21:59Evey wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera